Autoriai: Judita Džežulskienė, Vaiva Pavilonienė

 Metai – 2019

 

Lietuvių kalbos vadovėlis 7 klasei parašytas pagal naująją Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (2016 m.).

Vadovėlyje siekiama ugdyti ne tik formalųjį, bet ir funkcinį raštingumą, formuojamas požiūris, kad kalbos taisyklių mokymasis yra ne tikslas, o priemonė įvairiems komunikavimo tikslams pasiekti. Mokiniai skatinami kritiškai mąstyti, mokytis įvairių skaitymo ir rašymo strategijų, lavinti vaizduotę, kūrybingumą, kurti įvairius sakytinius ir rašytinius tekstus, naudotis įvairiomis skaitmeninėmis technologijomis.

Lietuvių kalbos mokoma(si) derinant sisteminį ir komunikacinį metodus, tai padeda mokytis nuosekliai ir aktyviai, t. y. susisteminti žinias ir jas taikyti įvairioje praktinėje veikloje.

Vadovėlį sudaro dvi dalys, integraciniais ryšiais susietos su literatūros vadovėliu 7 klasei. I dalies turinį sudaro penki kalbos pažinimo skyriai (I. Kalba kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys, II. 6 klasės kurso kartojimas, III. Fonetika, kirčiavimas ir rašyba, IV. Morfologija ir rašyba. Įvardis) ir skyrius Kalbos vartojimas (I)). II dalį sudaro du kalbos pažinimo skyriai: IV. Morfologija ir rašyba (Skaitvardis, Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos, Prieveiksmis), V. Sintaksė ir skyryba ir skyrius Kalbos vartojimas (II).

Mokymo(si) medžiaga parengta atsižvelgiant į skirtingus mokymosi stilius, siekiama žodinės ir vaizdinės informacijos dermės: lentelės, schemos, paveikslai padeda geriau suprasti teoriją, gramatinių kategorijų ryšius. Kalbos pažinimo užduotys parengtos remiantis per literatūros pamokas skaitomais ir aptariamais kūriniais bei šiuolaikinės publicistikos ar mokslo populiarinimo tekstais. Žodinę informaciją papildo istorinė, dokumentinė vaizdo medžiaga, padedanti plėsti mokinių kultūrinį akiratį, formuoti vertybines nuostatas. Mokiniai mokosi skaityti ir aptarti ne tik žodinius, bet ir vaizdinius tekstus (komiksus, siužetinius paveikslėlius, animacinius filmus), suprasti įvairias schemas. Siūloma išbandyti naujų kalbos technologijų (tartuvo, morfologinio anotatoriaus, kirčiuoklės, tekstynų) teikiamas galimybes, naudotis skaitmeniniais žodynais, klausytis garso įrašų (e.lankos).

Kalbos siūloma mokytis indukciniu būdu: pradedama nuo pavyzdžių aptarimo, mokinių turimų žinių aktualizavimo ir tik po to aiškinama teorinė medžiaga. Kiekvieną temą sudaro įtvirtinimo ir apibendrinimo užduotys, skyrių pabaigoje pateikiamos įsivertinimo užduotys.