Autoriai: Judita Džežulskienė, Vaiva Pavilonienė, Gitana Notrimaitė-Muzikevičienė, Inga Gresienė

Metai – 2019

Lietuvių kalbos vadovėlis 8 klasei rengiamas pagal naująją Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą (2016 m.).

Vadovėlyje siekiama ugdyti ne tik formalųjį, bet ir funkcinį raštingumą, formuoti požiūrį, kad kalbos taisyklių mokymasis yra ne tikslas, o priemonė įvairiems komunikavimo tikslams pasiekti. Mokiniai skatinami kritiškai mąstyti, mokytis įvairių skaitymo ir rašymo strategijų, ugdytis medijų raštingumo gebėjimus, lavinti vaizduotę, kūrybingumą, kurti įvairius sakytinius ir rašytinius tekstus, naudotis įvairiomis skaitmeninėmis technologijomis.

Lietuvių kalbos mokoma(si) derinant sisteminį ir komunikacinį metodus, tai padeda mokytis nuosekliai ir aktyviai, t. y. susisteminti žinias ir jas taikyti įvairioje praktinėje veikloje.

Vadovėlį sudaro dvi dalys, integraciniais ryšiais susietos literatūros vadovėliu 8 klasei. I dalies turinį sudaro penki kalbos pažinimo skyriai: I. Kalba kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys, II. 7 klasės kurso kartojimas, III. Fonetika, kirčiavimas ir rašyba, IV. Morfologija ir rašyba (prielinksnis, jungtukas, dalelytė), V. Sintaksė ir skyryba. II dalis skirta kalbos vartojimo gebėjimams ugdyti ir medijų raštingumui: I. Kaip bendrauti, II. Kaip viešai kalbėti, III. Kaip tapti geru skaitytoju, IV. Kaip suprasti skirtingų stilių tekstus, V. Kaip rašyti, VI. Žodžio ir vaizdo sąsajos tekste, VII. Kaip atlikti tyrimą.

Mokymo(si) medžiaga rengiama atsižvelgiant į skirtingus mokymosi stilius, siekiama žodinės ir vaizdinės informacijos dermės: lentelės, schemos, paveikslai padeda geriau suprasti teoriją, gramatinių kategorijų ryšius. Kalbos pažinimo užduotys parengtos remiantis per literatūros pamokas skaitomais ir aptariamais kūriniais bei šiuolaikinės publicistikos ar mokslo populiarinimo tekstais. Žodinę informaciją papildo istorinė, dokumentinė vaizdo medžiaga, padedanti plėsti mokinių kultūrinį akiratį, formuoti vertybines nuostatas. Mokiniai mokosi skaityti ir aptarti ne tik žodinius, bet ir vaizdinius tekstus, suprasti įvairias schemas. Siūloma išbandyti naujų kalbos technologijų teikiamas galimybes, naudotis skaitmeniniais žodynais, klausytis garso įrašų (e.lankos).

Kalbos siūloma mokytis indukciniu būdu: pradedama nuo pavyzdžių aptarimo, mokinių turimų žinių aktualizavimo ir tik po to aiškinama teorinė medžiaga. Kiekvieną temą sudaro įtvirtinimo ir apibendrinimo užduotys, skyrių pabaigoje pateikiamos įsivertinimo užduotys.