Autoriai: Daiva Mickevičienė, Ugnė Trepėnaitytė-Byrė

Metai – 2018

Lietuvių kalbos pratybos 6 klasei atitinka Irenos Smetonienės Lietuvių kalbos vadovėlio 6 klasei turinį. Jas sudaro šeši skyriai: I. Kalba kaip visuomeninis kultūrinis reiškinys, II. Kartojimas, III. Fonetika, kirčiavimas ir rašyba, IV. Žodžių sandara ir rašyba, V. Kalbos dalys (daiktavardis, būdvardis, veiksmažodis), VI. Sintaksė ir skyryba.

Pratybose sudaromos galimybės  net tik nuosekliai įtvirtinti ir stiprinti kalbos sistemos žinias, bet ir ugdytis komunikavimo gebėjimus: pradedama nuo kalbos žinių taikymo ir einama prie sakytinio ir rašytinio teksto kūrimo užduočių. Kalbos užduotys parengtos remiantis  šiuolaikiniais publicistiniais, mokslo populiarininimo ir per literatūros pamokas 6 klasėje skaitomais tekstais, kurie nagrinėjami kalbiniu požiūriu.

Pratybose patrauklios 6 klasės mokiniui, jose gausu užduočių, skatinančių aktyvias, dinamiškas, kūrybiškas kalbines veiklas, kuriomis ugdomi tiek žemesnieji, tiek aukštesnieji mąstymo gebėjimai:  

  • pažymėti, atpažinti, pabraukti, atrinkti, įrašyti, sugrupuoti, paaiškinti, pateikti pavyzdžių, sunumeruoti, susieti, sujungti, išplėsti, iliustruoti, suvaidinti, palyginti, ištaisyti;
  • kurti pasakojimus, aprašymus, dialogus, eilėraščius, sakmes, SMS žinutes, elektroninius laiškus, receptus, reklaminius šūkius, klausimynus, instrukcijas, kelionių maršrutus, pranešimus.

Mokomasi įsivertinti pasiekimus, apmąstyti rezultatus, numatyti, ko dar reikėtų pasimokyti.

Pratybos patraukliai iliustruotos dailininko Mariaus Zavadskio nuotaikingais piešiniais, jose gausu mokytis padedančių lentelių, šablonų, trafaretų, kūrybiškumą aktyvinančių piešinių.